Vernieuwend

Jaarverslag 2017

Vernieuwen is een ambitiewaarde voor Facilicom Group; een onderwerp waarop wij ons nadrukkelijk willen ontwikkelen. De ontwikkelingen in de wereld en dus ook in onze branche volgen elkaar in rap tempo op. We willen hierin voorop lopen. Door uit te blinken met technische innovaties. Maar ook door onze organisatie te blijven verbeteren.

Organisatorische vernieuwing

2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin het bedrijf op vele fronten actief was. Waaronder organisatorisch. In veel divisies vonden op dit vlak vernieuwingen plaats. Die hebben te maken met de kanteling die de organisatie maakt naar integrale facilitaire dienstverlening en de focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence.

Zo ontwikkelt Trigion zich van bedrijf dat beveiligingsproducten levert tot een organisatie die veiligheid creëert voor zijn opdrachtgevers. Door slimme combinaties van veiligheidsdiensten aan te bieden, ontstaan veel nieuwe marktkansen. Dat betekent wel dat goed moet worden gekeken naar de behoeftes van de opdrachtgever. Deze koersverschuiving vraagt tevens om een cultuurverandering binnen Trigion. Medewerkers worden meer dan ooit uitgedaagd om hun werk ondernemend en initiatiefrijk uit te voeren. En over de grenzen van hun eigen afdeling heen te kijken. Dat betekent dat medewerkers niet meer alleen moeten gaan voor eigen resultaat, maar voor gezamenlijk resultaat. Vanaf 2017 is Trigion organisatorisch ingericht op deze koersverandering. De aanstelling van de directeur Integrale Veiligheid is hier een tastbaar voorbeeld van. Ook zijn de marketing- en sales­activiteiten gericht op het creëren van veiligheid in plaats van op het aanbieden van een product, met extra aandacht voor cybersecurity. Per 1 januari 2018 is een nieuwe HR-directeur aangesteld die het cultuurprogramma binnen Trigion uitvoert.

Organisaties kunnen niet meer zonder cyberveiligheid. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zich bewust zijn van de gevaren én echt cyberveilig handelen? Hoffmann Cybersecurity ontwikkelde het Hoffmann 3x3 model, dat veel verder gaat dan alleen het bewust maken van gevaren. Het 3x3 model ontleedt het gedrag van medewerkers in verschillende componenten. Vervolgens wordt gezocht naar menselijke, technische en organisatorische mogelijkheden om dit gedrag te veranderen. Hiermee zijn de juiste stappen gezet richting een cyberveilige organisatie.

Ook Gom is zogezegd aan het ‘kantelen’, van een focus op de eigen dienstverlening naar een betere aansluiting op de doelen van opdrachtgevers. Bij die kanteling past de aanpassing naar landelijk opererende business units, elk een expert op één van de markten. Dat draagt bij aan de omzetgroei, omdat Gom er beter mee inspeelt op klantbehoeften.

In juli 2017 zijn wij onze samenwerking met Kleentec, als nieuwe partij voor onze schoonmaak binnen Koninklijke Vezet, gestart. De samenwerking verloopt goed. Er is een open samenwerking met ambities om gezamenlijk de beste performance te leveren. In het eerste half jaar van het contract zijn de resultaten op schoonmaakgebied fors verbeterd. De afgesproken doelstellingen zijn allen gehaald. Een goede prestatie. Anouk Wissink, Operationeel Directeur Koninklijke Vezet

Incluzio heeft gewerkt aan het verder verbeteren van de stabiliteit in de organisatie. Voor de rust en de bestendigheid van deze divisie zijn verschillende kernposities ingevuld. Zo zijn directeuren voor De Zorgcentrale en de thuishulpdiensten aangesteld en is aan het einde van het jaar een directeur Business Control aangenomen. Voor deze directeur is het de uitdaging om goed inzichtelijk te maken wat de resultaten zijn van de inzet die wordt geleverd. Incluzio vindt het belangrijk dat medewerkers prioriteit kunnen geven aan hun kerntaken en niet onnodig worden belast met administratieve taken. Tegelijkertijd is het even belangrijk om zorgvuldig en volledig verantwoording af te leggen over de resultaten die behaald worden en de maatschappelijke impact die wordt gerealiseerd.

“Samen met twee andere collega’s ben ik accounthouder van de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. De afgelopen drie jaar hebben de gemeente Utrecht en de Buurtteamorganisatie Sociaal in co-creatie samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning in de stad. Dat is gelukt.” “We hebben een netwerk van Utrechtse buurtteams die kwalitatief hoogwaardige basiszorg bieden. De Buurtteamorganisatie heeft daarbij laten zien de spilfunctie in de transformatie van de zorg, zoals we die in Utrecht voor ogen hebben, goed te kunnen vervullen. Dit door samen te werken met de gemeente, maar vooral door de samenwerking met andere partners in de stad. Voorbeelden van resultaten van deze samenwerking zijn de ontwikkelde flexibele arrangementen tussen buurtteams en aanvullende zorg en de aanpak schulddienstverlening.” “De succesfactoren van de samenwerking zijn wat mij betreft de oplossingsgerichte houding en de lerende en open cultuur binnen de Buurtteamorganisatie. Door de korte lijnen over en weer, weten we elkaar goed te vinden en scherp te houden.” Geert Robroek - Beleidsadviseur Gemeente Utrecht

Voor Facilicom Solutions stond 2017 in het teken van de verdere integratie van de soft en hard services. Bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd en een aantal bedrijfsonderdelen zijn efficiënter ingericht, waaronder de afdeling projecten. De integratie van de soft en hard services geeft Facilicom Solutions een unieke marktpositie. Het maakt het mogelijk een compleet facilitair dienstenpakket aan te bieden. De medewerkers van Facilicom Solutions zijn meegegaan in die integrale en klantgerichte beweging; zij zijn ondernemender en klantgerichter gaan opereren, onder het motto ‘goed in specialisme, en sterk in samenwerking’.

Binnen Albron speelde in 2017 de transitie van Prorest naar Albron. Concreet betekende dit dat 160 locaties moesten worden omgevormd tot Albron-locaties. De mensen die op deze locaties werkten, traden in dienst van Albron, kregen andere kleding, een andere salarisstrook, andere leveranciers en gingen werken volgens het Albron-concept.

Om de salesprestaties van de schoonmaaktak van Facilicom UK te verbeteren is de salesorganisatie vernieuwd. Er zijn nieuwe mensen aangetrokken. Deze nieuwe medewerkers richten zich niet alleen op hun salestaken, maar zijn ook in staat om klanten te adviseren en goed in te spelen op de behoeftes die er zijn. Deze medewerkers en de nieuwe aanpak hebben geleid tot een groei in het aantal opdrachten. Maar het stelde Facilicom UK vooral in staat om grotere opdrachten te verwerven.

Na de bestuurswissel in 2017 bij Facilicom België veranderde ook daar koers richting een klantgerichte organisatie. Hiervoor is de organisatiestructuur aangepast met één centrale sales- en marketing­afdeling. Dit met het doel de commerciële slagvaardigheid te vergroten, waarbij de medewerkers zich ontwikkelen van figurant tot regisseur. Voor de kanteling naar de klantgerichte cultuur is een speciaal projectteam samengesteld vanuit alle geledingen van de Belgische organisatie.

Innovaties

Facilicom Group blijft vernieuwen om voorop te blijven lopen in de facilitaire sector. Innovaties, al dan niet techniek gedreven, ondersteunen Facilicom-medewerkers bij hun werk. En helpen om de opdrachtgever nog beter van dienst te zijn.

In 2017 is Facilicom Group actief geweest in het initiëren en implementeren van innovaties. Divisies trekken hierin vaker samen op. Een Innovation Board met daarin vertegenwoordigers uit alle divisies van Facilicom Group stimuleert die vernieuwing over divisiegrenzen heen. Dit past bij de groeiende vraag naar integrale facilitaire oplossingen. Binnen Facilicom UK is een platform ingericht om medewerkers te stimuleren om te komen met nieuwe ideeën. Het heeft tijd gekost medewerkers hiervoor te enthousiasmeren. Eind 2017 kwamen gemiddeld 10 voorstellen per maand binnen. Deze worden door de Innovation Board behandeld.

Samen innoveren
Een goed voorbeeld van samen vernieuwen is de ontwikkeling van het nieuwe concept Fleur. Met Fleur heeft Gom in samenwerking met Incluzio een nieuwe propositie gelanceerd in de ouderenzorg: een sociaal pakket dat verder gaat dan schoonmaak alleen. Naast het schoonmaken wordt ook persoonlijke aandacht geboden, bijvoorbeeld planten water geven, een broodje smeren of een boodschap doen. Een ander voorbeeld is de toepassing van ontvangstrobots. Facilicom Solutions werkt hierin samen met Trigion.

Wetenschappelijk onderzoek
In 2017 is er in opdracht van Facilicom Solutions en het UWV, een onderzoek uitgevoerd door Wageningen University naar het verband tussen gastvrijheid en waargenomen arbeidsproductiviteit. Resultaat is een uniek onderzoek met een stellige conclusie: werkplekontwerp en hospitality zijn belangrijke factoren bij het creëren van betekenisvolle en stimulerende werkomgevingen.

Facilicom Solutions zal in 2018 in samenwerking met het UWV een verdiepingsslag maken op dit onderzoek. Samen met Herman Kok van Wageningen University wordt het wetenschappelijk onderzoek ‘het gastvrije kantoor’ voortgezet op acht UWV-locaties. Afhankelijk van de resultaten zou de samenhang tussen gastvrijheid en arbeidsproductiviteit kunnen worden bewezen. Zo’n wetenschappelijk onderzoek is nog nooit ergens uitgevoerd. Uiteindelijk wordt een klantspecifiek model gerealiseerd voor de relatie van werkplekbeleving aan de ene kant en gastvrijheidsbeleving, welzijn en productiviteit aan de andere kant.

Interne proeftuin
Facilicom Group ontwikkelt geregeld nieuwe diensten voor de eigen organisatie én voor opdrachtgevers. De praktijkervaring die met die diensten wordt opgedaan kan worden ingezet om de diensten voor opdrachtgevers verder te verbeteren. Zo ontwikkelde Facilicom Group een afvalmanagementpropositie om het eigen afval­beleid te verbeteren, maar ook dat van klanten. Het energiemanagementsysteem is ontwikkeld om energie te besparen in de eigen gebouwen, maar wordt ook gebruikt voor klanten. En in de voor­bereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ontwikkelde Hoffmann een propositie die hierop inspeelt.

Big data en sensoring
Facilicom Group maakt nadrukkelijker gebruik van de mogelijkheden van big data en sensoring. Zo hebben we in België en Nederland projecten opgestart waarbij we door middel van sensoring beter weten wanneer en op welke plekken moet worden schoongemaakt. Dit vergroot de schoon­beleving. Bovendien verbetert hiermee de efficiency van de organisatie; wordt een ruimte niet gebruikt, dan is schoonmaken daar ook niet nodig. Voor die schoonmaak op basis van sensoring heeft Gom een systeem ontwikkeld: Optim-eyes.

Robotisering
Bij diverse klanten zijn schoonmaakrobots ingezet, zoals stofzuigers of schrobzuigmachines. Deze proeven zijn belangrijk en in bepaalde situaties kan het absoluut ondersteunend zijn voor medewerkers. Maar er is ook geconcludeerd dat dit om bedrijfseconomische afwegingen nog niet grootschalig inzetbaar is.

“Allinq en Facilicom werken samen voor opdrachtgever KPN. Wij zijn specialist in het bouwen, onderhouden en beheren van de netwerken van KPN. Samen met Facilicom zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de panden en datacenters van KPN. Het afgelopen jaar zijn stappen gezet in de integratie van onze expertises, waarbij wij meer de regierol vervullen en Facilicom de uitvoering ter hand neemt. Concreet betekent dit dat de monteurs onderdelen van elkaars werk kunnen doen. Er hoeven dus niet iedere keer twee busjes naar de gebouwen van KPN te rijden. Dat is wel zo duurzaam. En efficiënt. Bovendien werkt deze manier van werken kostenbesparend voor KPN. Dat was ook een van een van de wensen van het telecombedrijf.” “We hebben veel van elkaar geleerd het afgelopen jaar. De medewerkers van Facilicom hebben geleerd hun kennis over gebouwbeheer te koppelen aan onze kennis over beheer van telecomassets en netwerken. Wij op onze beurt hebben kennis mogen nemen van de expertise van medewerkers van Facilicom op onder andere het gebied van toegang en security. 2017 vormde een uitstekende basis voor een duurzame samenwerking voor de komende jaren, in dienst van onze klant KPN.” Wilfred de Jager Directeur Allinq

Nano-technologie
De mogelijkheden en toepassingen van nano-technologie worden steeds duidelijker. In 2017 is hiermee geëxperimenteerd in de zorg en in de horeca. Door het aanbrengen van een nano-coating kan keukenapparatuur eenvoudiger schoon gehouden worden waardoor de hygiëne in de horeca en in zorgcentra verbetert.

Nieuwe concepten
Verder zijn in 2017 een aantal nieuwe schoonmaakconcepten ontwikkeld. Zoals Magnifique, een schoonmaakconcept met aanvullende diensten zoals ontvangst en onderhoud voor de high-end markt. Voor de hotelbranche is afgelopen jaar de marktpropositie verder aangescherpt. Hiermee staat Gom voor fatsoenlijke lonen voor schoonmakers, iets wat in de hotelbranche nog niet altijd gebeurt. Er is een flinke groei in de hotelmarkt gerealiseerd, tot aan de meest high end hotels van Nederland.

In de beveiligingssector wordt niet meer in producten gedacht, maar in domeinen. Een van die domeinen is entreemanagement. Binnen dit domein is afgelopen jaar het concept Embrace ontwikkeld. Embrace onderscheidt zich in het creëren van gastvrijheid door integraal ontvangstmanagement en passende, persoonlijke bezoekbelevingen.

In 2017 werd robot Bernadette ‘in dienst genomen’. Deze robot werd ontwikkeld door de AlarmServiceCentrale van Trigion in samenwerking met Facilicom Solutions. Aanvankelijk was het even wennen: een robot die je welkom heet en compleet met bewegende ogen en armen vraagt met wie je een afspraak hebt. De eerste resultaten zijn positief. We koppelen automatisering, efficiency en snelheid aan een beetje menselijke touch. Steeds vaker krijgen we te maken met innovatie, nieuwe technische ontwikkelingen en robots. Het is de kunst om het beste van beide werelden te combineren, zodat ze elkaar versterken. Facilicom Group draait nog vijf andere pilotprojecten met robots. We experimenteren met een bewakingsrobot en enkele zorgrobots om te zien hoe het samenspel tussen mens en techniek zich ontwikkelt.

Binnen het sociale domein is in 2017 een nieuwe functie geïntroduceerd in de gemeente Amsterdam: de Wijkhulp. In deze functie wordt huishoudelijke ondersteuning gecombineerd met persoonlijke verzorging. Door deze laaggekwalificeerde ondersteuning bij mensen thuis te combineren, ontstaat een beter product. De eerste resultaten van de Wijkhulp zijn positief en ook andere gemeenten zijn geïnteresseerd in deze gecombineerde dienst.

Na de marktintroductie in 2016 met de opening van twee huizen, opende Compartijn in 2017 nog eens drie locaties. In Breda, Zeist en Den Haag zijn kleinschalige, luxe woonzorgcomplexen geopend voor ouderen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld als gevolg van psychogeriatrische gezondheidsproblemen zoals dementie. De formule ‘Thuis als thuis niet meer gaat’ krijgt hiermee steeds verder vorm. Vijf nieuwe vestigingen staan in 2018 op stapel. Met de komst van de huizen in Roermond, Ede, Roosendaal, Tilburg en Eindhoven verdubbelt het aantal vestigingen. Voor 2019 is Gouda al gepland.