Duurzaam

Jaarverslag 2017

Duurzaam is een kernwaarde voor Facilicom Group. Duurzaamheid zien wij breed. Het gaat over de impact die wij op het milieu hebben, maar zeker zo belangrijk vinden we onze impact op de maatschappij. Facilicom Group is een sociale onderneming. Wij streven naar langetermijnrelaties met medewerkers, klanten en leveranciers. Dat laat ook onze missie zien: wij werken samen aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.

MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom Group. De zorg voor mens, milieu en winstgevendheid past in een beleid dat gericht is op continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening aan de opdrachtgevers. De definitie die Facilicom Group hanteert voor het MVO-beleid luidt: ‘Het ontwikkelen en voeren van beleid, binnen de dimensies People, Planet en Profit, gericht op duurzaamheid en op het bijdragen aan maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij rekening wordt gehouden met relevante stakeholders.’ Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in de strategie van de organisatie en past bij de Facilicom Group kernwaarde duurzaam. Met ons MVO-beleid stellen we concrete doelen, op de onderwerpen milieulabels, CO2-footprint en gezonde medewerkers.

MVO-organisatie

Het MVO-beleid heeft een vaste plaats in de organisatie. De vice-CEO heeft MVO in haar portefeuille en fungeert als directievertegenwoordiger voor deze duurzaamheidsonderwerpen. Een MVO-commissie met hierin een vertegenwoordiging van KAM-managers vanuit de verschillende divisies geven invulling aan de kwaliteits-, arbeids- en milieu-onderwerpen. Uitdrukkelijk aan bod in 2017 kwam de invulling van de energiebeleidsverklaring van Facilicom Group voor zijn gebouwen en het wagenpark. Daarnaast is in 2017 werk gemaakt van een afvalmanagementpropositie voor opdrachtgevers van Facilicom Group. Deze wordt in 2018 actief aangeboden. Een commissie met HR-managers uit de divisies ontfermen zich over de onderwerpen die te maken hebben met het bredere personeelsbeleid van Facilicom Group, zoals ziekteverzuimbeheersing, werving en selectie en duurzame inzetbaarheid.

De directies van de afzonderlijke divisies zijn verantwoordelijk voor de opzet en implementatie van het managementsysteem op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. De sturing en beheersing van het MVO-beleid op holdingniveau gebeurt via een integraal besturingsmodel dat aansluit bij het bestaande gecertificeerde ISO 9001-managementsysteem. De concerndirectie van Facilicom Group beoordeelt op geregelde tijdstippen de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het algemene MVO-managementsysteem. Facilicom Group rapporteert sinds verslagjaar 2008 jaarlijks over de doelen die zijn bereikt op MVO-gebied.

Certificaten, normen en codes
De divisies Gom, Trigion en Albron zijn gecertificeerd volgens de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 4. Facilicom Solutions zit op het één na hoogste niveau 3. De MVO Prestatieladder sluit aan bij bestaande managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden die binnen Facilicom Group worden toegepast. Met deze certificering maken we vanuit maatschappelijke betrokkenheid onze duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar. De doelen die uit de certificering voortvloeien, zijn opgenomen in de jaarplannen van de divisies. Doelstelling is niet alleen het managen en borgen, maar zeker ook het naar een hoger plan tillen van de gezamenlijke MVO-ambities.

De divisies Gom Schoonhouden, Trigion Beveiliging en Albron hebben de status Complete bij FIRA. Facilicom Solutions heeft de FIRA-status Basic. Het FIRA Platform is een digitaal register waarin leveranciers hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan inkopers om daarmee de transparantie te bevorderen en MVO bespreekbaar te maken. Jaarlijks beoordeelt FIRA de prestaties op MVO-onderwerpen. De onderwerpen worden op basis van een marktanalyse geselecteerd en zijn daarmee relevant om over te rapporteren. Als onafhankelijk partij kijkt FIRA mee met de ontwikkeling op deze MVO-onderwerpen. Hierbij worden ook de verbeterpunten aangegeven die inzicht bieden in de kansen die er liggen. Daarnaast kunnen bestaande en potentiële klanten inzicht krijgen in de status van de belangrijkste MVO-onderwerpen per divisie. Met het inzicht in het verbeterpotentiëel kan Facilicom gericht acties zetten om verbeteringen te realiseren.

Bekijk alle certificaten, normen en codes van Facilicom Group.

CO2-neutraal in 2030

Wij hebben onszelf een ambitieuze reductiedoelstelling opgelegd. Facilicom Group wil als eerste grote organisatie in Nederland CO2-neutraal zijn in 2030. Dat is 20 jaar eerder dan wat is afgesproken in het Parijse Klimaatakkoord. Facilicom Group volgt in zijn energiebeleid de principes van de Trias Energetica. Dit houdt in dat Facilicom in eerste instantie zoveel mogelijk energie en uitstoot bespaart, daarna energie duurzaam opwekt of laat opwekken en de resterende energie invult met energie uit fossiele bronnen. Om de ambitie van CO2-neutraal in 2030 te ­realiseren gaan we 100% duurzaam opgewekte elektriciteit, gas en warmte inkopen en grootschalig zelf energie opwekken met windturbines, zonne­parken, warmtecentrales en WKO’s en dit te combineren met opslagmogelijkheden, zoals batterijen.

Om de CO2-reducerende maatregelen te inventariseren stellen we maatwerkrapporten op. Zo ontstaat meer zicht op de businesscase per maatregel en de invloed die maatregelen op elkaar hebben. Uitgangspunt is om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan de doelstelling en daarnaast een sluitende businesscase hebben. Het stelt ons in staat kostenneutraal onze doelstelling te realiseren. In 2017 hebben we subsidie verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen en onderzoeken we de mogelijkheden van Phase Changing Material en luchtreiniging door ionisatie.

Wagenpark
Het wagenpark van Facilicom Group wordt steeds groener. Maar om de doelstelling te halen, zijn scherpe maatregelen noodzakelijk. Het autobeleid wat betreft CO2-uitstoot is tijdelijk aangepast in verband met de invoering van de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP). Deze richtlijn zal per 1 januari 2019 ingaan voor personenauto’s en per 1 september 2019 voor bestelwagens. Op basis van deze nieuwe norm zal Facilicom Group zijn autobeleid aanpassen. Vanaf 2023 is de doelstelling dat 95% van de auto’s aan deze nieuwe norm voldoet.

Daarna gaan we nog een stap verder: in 2030 willen we 100% CO2-neutraal rijden met elektrische wagens en wagens die rijden op duurzaam geproduceerde brandstoffen.

Hierin zijn we natuuurlijk wel sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de automotive sector. Voor afgelopen jaar is nog wel vergeleken op energie­label. Het afgelopen jaar zijn twee voertuigen met een lager label dan C aangekocht. Inmiddels heeft 99% van het wagenpark een label A, B of C. Van ons totale wagenpark van 1.132 personenauto’s met een label zijn er 587 voorzien van het groenste label.

Het complete wagenpark van Facilicom Group in Nederland telt in totaal 1.783 actieve voertuigen. Daarvan is van 1.718 voertuigen de CO2-uitstoot bekend en geregistreerd bij de RWD. In totaal is de uitstoot van ons wagenpark 10.037,90 ton CO2. Dat is een afname van 3,9% ten opzichte van 2016, toen de uitstoot 10.447,45 ton CO2 was. Deze daling is onvoldoende om onze doelstelling in 2030 te behalen.

Gebouwen
Ook in de huisvesting zullen maatregelen moeten worden genomen. Facilicom Solutions heeft hiervoor een energiemanagementsysteem ontwikkeld waarmee goed kan worden gestuurd op energiereductie en daarmee de uitstoot van CO2. Het hoofdkantoor van Facilicom Group heeft een EPA A++ label. Bij de huur of koop van nieuwe locaties houdt Facilicom Group rekening met zijn nieuwe duurzaamheidsambitie, CO2-neutraal in 2030. In 2018 neemt Facilicom Group afscheid van de locaties in Den Haag, Huizen en Almere. Hiervoor zal één andere, duurzame locatie in de plaats komen.

In 2017 is het werkelijke verbruik beter inzichtelijk gemaakt met meetdata, opgenomen meterstanden en inzicht in de factuurdata. Het afgelopen jaar is in totaal 3.950.298 kWh elektriciteit verbruikt in de gebouwen van Facilicom Group. 2% minder dan vorig jaar. Het gasverbruik was 234.571 m3, 7,5% minder dan in 2016. In totaal is 2.518,85 ton CO2 uitgestoten. Dat is 0,1% minder dan in 2016, toen de uitstoot 2.521,28 ton CO2 was.

De totale gemeten CO2-uitstoot van het wagenpark en de gebouwen samen is 12.556,75 ton CO2. Dat is 3,2% minder dan in 2016, toen de totaal gemeten CO2-uitstoot 12.968,73 ton CO2 was.

Energiebeheer
In het kader van de Europese Energie Efficiency richtlijn (EED) heeft Facilicom Group het onderwerp energiebeheer integraal als concern opgepakt. Opvolging en monitoring zijn daarbij erg belangrijk. Facilicom Group heeft daarom op bestuursniveau een Stuurgroep Energie in het leven geroepen die hierop toeziet. Hierin zitten Vice-CEO Martine Geurts met de portefeuille MVO-beleid (directieverantwoordelijkheid), René Heederik, Manager Service Center Facility verantwoordelijk voor huisvesting, wagenpark en energie en Joost Ploos van Amstel, directeur Facilicom Energiemanagement. Deze Stuurgroep is verantwoordelijk voor het Energiebeleid voor gebouwen en wagenpark. De Stuurgroep bespreekt periodiek de voortgang en stelt budget voor het doorvoeren van energiebesparende maatregelen beschikbaar. De gebouwbeheerders voor de verschillende panden zorgen voor de uitvoering. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen en het doorvoeren van de nodige wijzigingen.

In het kader van (EED) is Facilicom Group aan de slag gegaan met het onderzoeken van de locaties en het nemen van daaruit voortvloeiende energiebesparende maatregelen. In 2017 zijn het hoofdkantoor in Schiedam en de locatie aan de Geyssendorfferweg te Rotterdam doorgelicht en zijn de mogelijkheden onderzocht en beschreven voor aanpassingen naar energieneutraliteit. De eerste acties zijn in gang gezet: voor het hoofdkantoor loopt een offertetraject voor het plaatsen van ionisatie. Hierdoor zal de luchtkwaliteit verbeteren. Tevens heeft het een positieve impact op het energieverbruik. Er hoeft namelijk minder verse lucht het gebouw in te worden geblazen. In Rotterdam is SDE-subsidie aangevraagd en goedgekeurd voor het plaatsen van PV-panelen voor het opwekken van duurzame elektriciteit (ca. 95.000 kWh/jaar). Het proces om dit te gaan uitvoeren is in werking gezet.

Plannen voor 2018
Facilicom Group is met de gemeente Rotterdam in overleg of Facilicom Group vergunningsvrij zonnepanelen mag plaatsen. In 2018 wordt uitgezocht aan welke eisen dan moet worden voldaan. Tevens onderzoekt Facilicom Group de mogelijkheden om zichzelf te certificeren volgens ISO 50001 – energiemanagement. Dit is een label waardoor stakeholders zoals klanten en lokale handhavers zien dat Facilicom gestructureerd werkt aan het terugdringen van zijn CO2-uitstoot. Daarnaast is het de bedoeling om vanuit de certificering op te gaan treden als certificeerder voor klanten. Op die manier kan Facilicom Group zijn klanten een ISO-50001 certificering aanbieden en kan de klant aantonen daaraan te voldoen. Verder zal Facilicom zijn EED-proces verder verfijnen en het onderzoeken van alle locaties voortzetten.

CO2-footprint Facilicom België
Ook in België wordt de CO2-uitstoot berekend op basis van het energie- en brandstofverbruik van gebouwen en het wagenpark. De doelstelling voor de komende jaren is vermindering van het energieverbruik door minder kantoren én vergroening van de energiecontracten, daar waar ze vernieuwd kunnen worden.

Met het wagenpark werd in 2017 68.767 liter benzine en 2.853.339 liter diesel verbruikt. Dit is in totaal ruim 2% meer dan vorig jaar, een ontwikkeling die in verhouding staat tot de omzetgroei in 2017.

De gebouwen verbruikten in 2017 543,5 mWh aan elektriciteit, waarvan 64,8% groene en 35,2% ‘grijze’ energie. De CO2-uitstoot van die grijze energie was 124,3 ton. Het gasverbruik bedroeg 556,4 m3, waarvan 55,7% grijs gas. Dat gaf een CO2-uitstoot van 201,1 ton. Het gasverbruik is flink toegenomen ten opzichte van 2016 (30,3%). Vooral in één van de gebouwen is het gasverbruik om onverklaarbare reden verdrievoudigd. Dat wordt in 2018 nader onderzocht. Toch blijft het gasverbuik in 2017 ook na normalisering van deze uitschieter hoger dan het jaar daarvoor.

De totale gemeten CO2-uitstoot van het wagenpark en de gebouwen samen is 3.247,53 ton CO2. Dat is 3,9% meer dan in 2016, toen de totaal gemeten uitstoot 3.126,46 ton CO2 was.

CO2-footprint Facilicom UK
In Facilicom UK wordt bijgehouden wat de CO2-uitstoot van de schoonmaakdiensten bij klanten is. Dit zijn scope 2 emissies. In 2017 was dat 1.856 ton CO2. Met 87% (1.615 ton CO2) had de reis van de schoonmaakmedewerker naar de schoonmaak­locatie de grootste bijdrage aan deze uitstoot. 2 ton CO2 kwam van het gebruik van chemische middelen.

Circulair
Circulariteit is een opkomend thema. Ook Facilicom Group denkt na over circulair ondernemen. Aan de ene kant door meer te hergebruiken, bijvoorbeeld kantoormeubilair, aan de andere kant door ook naar de inkoop te kijken. Zijn de producten die we inkopen wel duurzaam en circulair. Deze ontwikkeling krijgt verder vorm in 2018.

Afval en papierverbruik

Afval
De ambities op het gebied van afvalmanagement zijn hoog. We willen toewerken naar zero waste. Dat betekent geen restafval meer en alleen maar milieuvriendelijk verwerkbare stromen. Het hoofdkantoor van Facilicom Solutions in Rotterdam is als pilotlocatie gekozen om de haalbaarheid van deze ambitie te toetsen.

Om invulling te geven aan ons afvalmanagement­beleid is in 2017 een tender uitgeschreven om een geschikte partij aan ons te binden. Locatieverantwoordelijken, Centrale Inkoop & Inkoop FS, KAM-afdelingen, MVO-functionarissen en de directie werkten mee aan het samenstellen van de tender. Zij stellen voorop dat het afvalmanagementbeleid moet bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat kan door het volume restafval fors te verminderen en beter te scheiden. Ook moet het aantal logistieke bewegingen worden beperkt. Verder waren transparantie, het uitvoeren van een 0-meting en digitale administratie belangrijke voorwaarden in de tender. Milieu Service Nederland (MSN) is eind 2017 geselecteerd en direct begonnen met de implementatie. Dat begon met locatiebezoeken en eerste analyses. Voor 2018 gaat MSN aan de slag om een beeld te krijgen het aantal soorten afval en het volume om vervolgens acties op te zetten om die doelen te realiseren. Milieu Service Nederland gaat tevens meehelpen een propositie voor klanten van Facilicom Group ontwikkelen.

Drukwerk
Het afgelopen jaar is het magazijn voor het drukwerk van Facilicom geoutsourced. De uitbesteding is door Facilicom Group gebruikt om zuiniger met papier om te gaan. Zo is het aantal producten met 40% teruggebracht. Ook is incourante voorraad via SUEZ verwerkt voor recycling. Ook de werkwijze is aangepast. Er wordt alleen nog maar geproduceerd op bestelling. Hiervoor is ook een een digitaal bestelplatform ingericht. De voorraad slonk van 100 pallet/picklocaties naar 20. Vanaf 2018 wordt nauwkeurig op de papiervoorraad gestuurd, waarbij scherp wordt gelet op bestelgedrag.

Facilicom Foundation

Het afgelopen jaar zijn de voorbereidingen getroffen voor de introductie van de Facilicom Group ­Foundation. Met deze foundation geeft Facilicom Group op een nieuwe manier invulling aan zijn maatschappelijke betrokkenheid zoals die ook in de nieuwe missie is vastgelegd: door initiatieven op te starten en te ondersteunen die bijdragen aan een optimale leefomgeving voor kwetsbare groepen in de maatschappij. Medewerkers van Facilicom Group en ANBI-organisaties kunnen projecten aandragen. Daarnaast wordt jaarlijks gezocht naar een collectief doel. Per jaar is een bedrag van 400.000 euro beschikbaar. In 2017 zijn de uitgangspunten vastgesteld en is het bestuur van de foundation samengesteld. Vanaf 2018 is de Facilicom ­Foundation actief. 

“In 2017 vroeg Facilicom Group mij om mee te denken over een MBO-strategie. MBO staat in dit geval voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Dat heb ik graag gedaan. De samenwerking met de mensen van Facilicom Group was en is nog steeds uiterst plezierig en effectief. Dat komt mede omdat we niet te veel praten, maar vooral doen. Dat past ook bij de mentaliteit van de organisatie. De samenwerking heeft geleid tot een zeer passende MBO-strategie die in 2018 is aangekondigd. De uitvoering van de strategie is inmiddels begonnen.” Michael Amiabel, directeur Social Engagement Consultancy