Bestuursverslag

Jaarverslag 2017

Facilicom Group realiseerde een nettowinstgroei van 18,1 naar 22,8 miljoen euro in 2017. Gecorrigeerd voor divestment steeg de omzet met 2% tot 1.243 miljoen euro. Het operationele bedrijfsresultaat daalde echter met 7% tot 24,7 miljoen euro. Er waren grote verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen. Dat is verklaarbaar: Facilicom Group bestaat immers uit een groot aantal bedrijven, die ieder in hun eigen markten opereren. In dit bestuursverslag worden de resultaten nader toegelicht.

Strategie

De concerndirectie richt zich met succes op het vergroten van de samenhang tussen die verschillende bedrijfsonderdelen. We weten steeds meer profijt te halen uit het delen van kennis, ervaringen en netwerken tussen de divisies. De directieraad, die bestaat uit de concerndirectie en de divisiedirecteuren, functioneert daarin als aanjager van de samenwerking.

Ondanks de verschillen tussen de divisies, is er veel wat ons bindt. De gezamenlijk ontwikkelde ‘why’ van Facilicom Group is daarvan een goed voorbeeld. De ‘why’ van onze organisatie is onze missie: de reden waarom we iedere dag met plezier en gemotiveerd naar ons werk gaan. Het is de reden van het bestaan van ons bedrijf. Na een breed overleg met alle divisies binnen Facilicom Group hebben we gezamenlijk vastgesteld dat onze ultieme missie is ‘Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen’. Dat geldt voor iedereen en voor elk bedrijfsonderdeel. Het creëert het wij-gevoel dat ons bedrijf succesvol maakt.

Er zijn veel overeenkomsten tussen de divisies waar we van elkaar kunnen leren en met elkaar aan kunnen werken.

  • Voor alle markten geldt dat we te maken hebben met professionele concurrenten en dat het uitdagend is om écht onderscheidend te zijn. Klanten zijn kritisch en vragen aantoonbare toegevoegde waarde in plaats van alleen kostenbeheersing. De sterke focus op klantgerichtheid die in de afgelopen jaren inhoud heeft gekregen, is een mooi voorbeeld van hoe een concernbrede aanpak tot goede resultaten leidt.
  • Wat we gisteren deden is vandaag niet goed genoeg meer. En wat we vandaag doen is dat morgen niet meer. Op alle gebieden is continue vernieuwing noodzakelijk. Blijven innoveren is echter niet eenvoudig. Het is daarom noodzakelijk om dit samen aan te pakken en ervaringen met elkaar te delen.
  • Grote internationale klanten vragen om grensoverschrijdende oplossingen. In de Benelux kan Facilicom Group dat prima invullen, maar daarbuiten is het een bedreiging. We werken daarom samen met internationale facilitaire beheerders. Zo sta je sterker dan wanneer je als single service supplier opereert.
  • De aangetrokken economie heeft geleid tot arbeidskrapte in al onze markten. We verwachten dat deze nog aanzienlijk zal toenemen. Met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid hebben we een betere positie dan dat de divisies afzonderlijk zouden hebben. We boren nieuwe bronnen aan zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, we bieden loopbaanmogelijkheden over de divisies heen en we werken samen aan duurzame inzetbaarheid.
  • En bovenal: de trend naar integrale dienstverlening zet zich onverminderd voort. De unieke positie die Facilicom Group daarbij heeft met zijn brede palet aan diensten leidt ieder jaar tot verdere groei in deze niche van de markt.

Maar tegelijk moeten de gespecialiseerde divisies inspelen op de specifieke kansen en bedreigingen die zich in hun eigen markten voordoen. Daar moet expertise voor zijn, en ruimte voor een eigen aanpak die aansluit op de wensen van de single service klanten.

In de beveiliging gaat het dan om de inzet van techniek en het belang van cybersecurity. Onze schoonmaakbedrijven zetten in op een sectorgerichte aanpak, om als specialist van toegevoegde waarde te zijn op het primaire proces van de klant en herkenbaarder te zijn voor de klanten. De moderne mens is steeds mobieler en eet en drinkt dus ook vaker ‘on the move’, zodat ons cateringbedrijf zich vestigt op high traffic locaties. Technische dienstverlening ontwikkelt van interventies
naar gestructureerd beheer. En in de zorg brengt de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning haar eigen kansen met zich mee.

Met zulke verschillende aandachtsgebieden is het logisch dat Facilicom Group voor een hybride strategie kiest. Samen waar het kan, en als specialist waar dat beter is. Het Algemeen Bestuur (onze one tier board) zal deze aanpak dan ook onverkort doorzetten. We realiseren hiermee ‘the best of both worlds’.

Specifieke ontwikkelingen

Enkele specifieke ontwikkelingen vragen aandacht, naast de hierna opgenomen beschrijving van de bedrijfsonderdelen zelf.

In 2017 is voor het eerst in de geschiedenis van Facilicom Group een substantieel bedrijfsonderdeel afgestoten. In Frankrijk zagen we onvoldoende omzetgroei en rendement om door te kunnen ontwikkelen naar een positie in de top van de markt, zoals in al onze markten het doel is. Facilicom France is daarom verkocht aan Atalian, een grote Franse facilitaire dienstverlener. We verwachten dat ook onze ruim 3.200 medewerkers hiermee een zekerdere toekomst tegemoet gaan. Het grootste deel van het ‘resultaat op deelnemingen’ is dan ook voortgekomen uit deze transactie.

De samenwerking met Albron kreeg in 2017 gestalte met de integratie van het oorspronkelijk Facilicom-cateringbedrijf Prorest in de Albronorganisatie. Mede dankzij een goede voorbereiding en een goede sfeer tussen beide bedrijven is deze fusie uitstekend verlopen. We kijken vol vertrouwen naar de verdere integratie van Albron in Facilicom Group, zoals in de loop van 2019 gepland staat.

Vanuit de directieraad is een Innovation Board ingesteld, die concernbreed ondersteunt bij het stimuleren van innovatie in alle bedrijven. Dergelijke initiatieven zijn in het verleden vaker genomen, maar nooit goed van de grond gekomen. Het brede commitment dat hier nu voor is, geeft vertrouwen binnen de directieraad in het welslagen van dit initiatief. De Task Force Zorg, waarin alle divisies zijn vertegenwoordigd, is hier een goed voorbeeld van.

Om ook de maatschappelijke rol van Facilicom Group in de samenleving meer inhoud te geven, is de Facilicom Foundation opgericht. Vanuit de onderneming wordt de foundation gefinancierd met als doel maatschappelijke doelen te realiseren. Daarnaast is Facilicom Buitengewoon in het leven geroepen. Facilicom Buitengewoon geeft invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Facilicom Group. Tevens biedt het mogelijkheden om, ondanks de toenemende arbeidskrapte, voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden voor onze bedrijven. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor de continuïteit van Facilicom Group op langere termijn gaan hier goed samen.

In 2017 nam het gemiddeld aantal medewerkers in vaste dienst af van 30.777 naar 28.093. Deze daling werd vooral veroorzaakt door het afstoten van ons Franse bedrijf. Gecorrigeerd voor deze divestment, steeg het aantal medewerkers met 1,4%.

De trend naar een flexibeler personeelsbestand, met minder vaste banen en een flexibele schil, is doorgezet. De veranderende marktvraag vraagt nadrukkelijk om het kunnen meebewegen met de ontwikkelingen bij klanten. Facilicom Group zoekt hierbij een goede balans tussen het belang van flexibiliteit en werkzekerheid en verbondenheid van medewerkers met het bedrijf. Ruim 85% van onze medewerkers heeft een vast dienstverband voor onbepaalde tijd.

De vergrijzing in onze branches en het steeds verder oplopen van de AOW-leeftijd betekenen voor ons arbeidsintensieve bedrijf dat duurzame inzetbaarheid een cruciaal onderdeel is van ons personeelsbeleid. Facilicom Group neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid om medewerkers te faciliteren bij het gezond kunnen blijven uitoefenen van hun baan, maar legt de verantwoordelijkheid ook deels bij de medewerkers zelf. Eigen regie over vitaliteit (gezonde levensstijl) en positie op de arbeidsmarkt (gebruikmaken van opleidings- en bijscholingsmogelijkheden) horen daar nadrukkelijk bij. Helaas is 2017 op het gebied van ziekteverzuimbestrijding niet succesvol geweest. Het verzuim steeg van 5,3% naar 5,8%, grotendeels in de vorm van lang verzuim.

De ontwikkelingen per divisie

Hoe presteerden de verschillende divisies van Facilicom Group het afgelopen jaar? En welke ontwikkelingen speelden er in deze sectoren?

Gom
Voor schoonmaakdivisie Gom is 2017 een succesvol jaar geweest. Met zowel stijgende omzet- als winstcijfers vestigde Gom zich in de top-3 schoonmaakbedrijven van Nederland. Een belangrijke succesfactor was de focus op retentie. Er zijn commerciële retentiemanagers aangesteld die ervoor moeten zorgen dat klanten trouw blijven aan Gom. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: de retentie is in een jaar tijd met 10%-punten gestegen. Naast deze focus op retentie heeft Gom het afgelopen jaar nieuwe diensten en concepten op de markt gebracht. Bijvoorbeeld Fleur, een nieuwe propositie in de ouderenzorg, waarin schoonmaak en sociale aandacht worden gecombineerd. Dit concept is in samenwerking met Incluzio ontwikkeld. Een ander schoonmaakconcept is Magnifique. Magnifique richt zich op de high end markt voor schoonmaken. Voor de hotelbranche is afgelopen jaar de marktpropositie verder aangescherpt. Hiermee staat Gom vanzelfsprekend voor volledige naleving van de CAO, iets wat in de hotelbranche nog niet altijd vanzelfsprekend is. Er is een flinke groei in de hotelmarkt gerealiseerd, tot aan de tophotels van Nederland. Ook is in 2017 Directschoon gelanceerd, een volledig digitaal af te sluiten schoonmaakconcept dat uitermate geschikt is voor het midden- en kleinbedrijf.

Om voorop te blijven lopen in het vakgebied zet Gom blijvend in op technisch innovaties die medewerkers ondersteunen in hun werk. Zo zijn bijvoorbeeld op verschillende plekken in het land schoonmaakrobots ingezet, zoals stof- of schrobzuigmachines. Ook zijn pilots gedaan met sensoring en datagedreven schoonmaak. Dat geeft inzicht in gebruikersstromen en hoe die van invloed zijn op de schoonbehoefte.

Trigion
Trigion zette afgelopen jaar een nieuwe strategie in gang waarbij het bedrijf zich ontwikkelt naar een organisatie die het creëren van veiligheid centraal stelt in plaats van het leveren van beveiliging. Trigion speelt daarmee in op de toenemende klantbehoefte aan (integrale) veiligheid met aandacht voor resultaat. In 2017 investeerde Trigion veel in deze koersverschuiving. Zo wordt fysieke dienstverlening steeds vaker gecombineerd met techniek en (data) intelligentie. De cultuur binnen de organisatie verandert mee. Medewerkers worden meer dan ooit uitgedaagd hun werk ondernemend en initiatiefrijk uit te voeren. En over de grenzen van hun eigen afdeling heen te kijken. In het verlengde hiervan schonk Trigion aandacht aan de klantbenadering. Hiervoor is een speciaal programma gemaakt om samen met de klant oplossingen te vinden voor veiligheidsvraagstukken. De combinatie van cocreatie en de integrale focus heeft geleid tot behoud van opdrachten en een retentiepercentage van meer dan 90%.

Trigion behaalde zijn omzetdoelstelling. Wel bleef het resultaat achter bij de prognose. 2017 was een uitdagend jaar door onder andere de krimpende opdracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het afgelopen jaar nam de toestroom van asielzoekers aanzienlijk af waardoor veel van deze centra hun deuren sloten of binnenkort gaan sluiten. Dat betekende een daling van de omzet voor dit werk. Verder was er sprake van aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging.

Albron
Het eerste volle jaar van de samenwerking tussen Albron en Facilicom is positief afgesloten. Niet alleen verliep de samenvoeging harmonieus, ook behaalde Albron goede financiële resultaten. Zowel de winst als de omzet stegen. Het grootste deel van de winst van Albron werd behaald in de sectoren bedrijfsleven en overheid: de personeelsrestaurants. Daarnaast is een groei te zien in de segmenten horeca en hospitality, de marktgebieden waarop Albron zich de komende jaren wil focussen. Het afgelopen jaar is al een aantal nieuwe horecalocaties geopend, zoals bijvoorbeeld racecircuit TT Assen. De komende jaren zal Albron nog meer horecagelegenheden openen op zogenaamde ‘high-traffic’ locaties.

Albron heeft in 2017 geïnvesteerd in het ontwikkelen van technieken die de dienstverlening verbeteren én goed zijn voor mens en milieu. Zo experimenteert Albron met nano-coating. Met deze coating kan keukenapparatuur eenvoudiger schoner worden gehouden waardoor de hygiëne in de horeca verbetert. En op basis van productspecifieke kenmerken verzamelt Albron data om duurzame en gezonde gerechten te ontwikkelen. Klanten krijgen ook beter inzicht in de reductie van zout, suiker en verzadigde vetten. Daarnaast is Albron gestart met het verzamelen van informatie over de CO2-footprint van zijn assortiment. Deze data worden vervolgens ook gekoppeld aan dit systeem.

Incluzio
Zorgdivisie Incluzio had de ambitie om binnen drie jaar na de oprichting in 2014 te groeien naar een volwassen organisatie met een omzet van 100 miljoen euro. Dat doel is gehaald. Ook inhoudelijk is
de divisie gegroeid.

Met name de huishoudelijke hulp, vooral een activiteit gericht op schoonmaken, is doorontwikkeld tot een dienst die leidt tot grotere zelfredzaamheid bij ouderen. In 2017 merkte Incluzio dat de economie weer aantrok, de maatschappelijke aandacht voor huishoudelijke hulp groeide en gemeenten hun budgetten weer beter op peil brachten. Thuishulpbedrijven Cordaan Thuishulpdiensten en Axxicom Thuishulp ontwikkelden hun organisatie verder en behaalden beiden een positief resultaat.

De ZorgCentrale.nl heeft vooral sterk geïnvesteerd in ICT en techniek en staat klaar voor verdere groei. Compartijn, een keten van luxe woonvoorzieningen voor ouderen, groeide naar 5 locaties en zal in 2018 doorgroeien naar 10 locaties.

In het sociale domein ontwikkelde RadarIncluzio zich goed. Gemeenten zijn heel tevreden over de onderscheidende aanpak, hetgeen resulteerde in verschillende contractverlengingen. Zulke vernieuwende concepten brengen ook financiële risico’s met zich mee. Met name het contract met de gemeente Hollands Kroon baart op financieel vlak zorgen. De sociale onderneming Magis 010 is begin 2018 overgedragen aan de gemeente Rotterdam.

De totale Incluzio-organisatie was, mede door aanloopverliezen bij Compartijn, nog verlieslatend in 2017. Zoals eerder in dit bestuursverslag vermeld, heeft Incluzio samen met de andere divisies van Facilicom Group het initiatief Facilicom Buitengewoon ontwikkeld. In dit initiatief, dat medio 2018 officieel start, worden de competenties en ervaring van Incluzio op het gebied van sociaal ondernemen gecombineerd met de behoefte van de verschillende facilitaire bedrijven aan goed personeel. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid op weg naar een baan. Hiermee wordt weer een stap gezet in het nog inclusiever ondernemen.

Facilicom Solutions
Facilicom Solutions heeft het tij weten te keren in 2017. De inspanningen die de divisie leverde hebben geleid tot een positief financieel resultaat. Zowel de omzet als de winst zijn gestegen. Het jaar ervoor was de divisie nog verlieslatend. De verbeterde resultaten van Facilicom Solutions zijn te danken aan de focus die de divisie heeft aangebracht in de organisatie. Facilicom Solutions richt zich uitsluitend op opdrachten waar de organisatie echt meerwaarde kan leveren. Zo worden bijvoorbeeld risicovolle bouwprojecten niet langer meer uitgevoerd. Zeker bij de hard services heeft dit meegespeeld in het behalen van deze positieve resultaten. De trend naar integrale uitbesteding zet door waardoor onze multi-services- en IFM-concepten opnieuw sterker werden. Breijer Projecten en Breijer Niches (ventilatietechniek, schilders en loodgieters) presteerden het afgelopen jaar goed.

De integratie van de soft en hard services heeft zich in 2017 verder voltrokken. Bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd en een aantal bedrijfsonderdelen is efficiënter ingericht, waaronder de afdeling projecten. De integratie van de soft en hard services geeft Facilicom Solutions een unieke marktpositie. Het maakt het mogelijk een compleet facilitair dienstenpakket aan te bieden, self delivered vanuit één organisatie. De medewerkers van Facilicom Solutions zijn meegegaan in die integrale en klantgerichte beweging; zij zijn ondernemender en klantgerichter gaan opereren, onder het motto ‘goed in specialisme, en sterk in samenwerking’.

Facilicom UK
In de eerste helft van het jaar had Facilicom UK te kampen met een groot aantal opzeggingen voor beveiligingsopdrachten, in de bouw en bij klanten waarvoor via een tussenpersoon werd gewerkt.Door een nieuwe structuur en invulling van functies bij de salesafdeling heeft Facilicom UK de laatste helft van 2017 beter gepresteerd. De groei aan het einde van het jaar heeft het tegenvallende ontwikkeling van begin 2017 niet geheel kunnen compenseren. De schoonmaaktak van Facilicom UK presteerde het beste. Helaas bleven omzet en winst achter bij de verwachtingen, zowel bij schoonmaak als bij beveiliging.

Facilicom UK heeft in 2017 een sterke nadruk gelegd op de ontwikkeling van medewerkers. Door de historisch lage werkloosheid, de stijgende lonen en de naderende Brexit is het belangrijk goede medewerkers aan te trekken en te behouden. Om goed voor zijn medewerkers te zorgen heeft Facilicom UK in 2017 onder andere een nieuw Employee Assistance Programme geïntroduceerd. Dat programma richt zich op de gezondheid van de medewerker. Elke medewerker heeft recht op acht gratis hulpgesprekken, die zowel over werk als privé mogen gaan. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Ook is Facilicom UK founding member van de Living Wage Foundation, een stichting die zich sterk maakt voor fatsoenlijke lonen. In 2017 heeft Facilicom UK een nominatie kregen gekregen van de Living Wage Foundation voor zijn bijdrage aan deze stichting.

Facilicom België
Voor Facilicom België was 2017 een roerig jaar. In maart 2017 trad een nieuwe directie aan en in november werd definitief een nieuwe Algemeen Directeur aangesteld. De eerste belangrijke koerswijziging die hieruit voortvloeide was een kanteling naar een meer klantgerichte organisatie. Hiervoor is de organisatiestructuur aangepast met één centrale sales- en marketingafdeling. Dit met het doel de commerciële slagvaardigheid te vergroten. Het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, procedures en systemen is met nog meer energie doorgezet. Er wordt in verschillende fasen overgestapt op het automatiseringssysteem SAP, dat ook door de andere divisies van Facilicom Group wordt gebruikt. Synchroon aan deze ontwikkelingen ‘bleef de winkel gewoon open’. Door al deze ontwikkelingen, onvoorziene kosten die gepaard gingen met deze grote transitie en het vertrek van enkele functionarissen heeft Facilicom België het afgelopen jaar een lagere winst behaald dan gebudgetteerd.

Trigion en de technische bedrijven presteerden minder dan verwacht. De verliezen voor de technische onderdelen hebben te maken met projecten uit het verleden die meer verlieslatend bleken dan voorspeld. Gom Cleaning kende een succesvol jaar. Binnen Gom is geïnvesteerd in trainingen klantgericht werken, coaching voor medewerkers, vernieuwing en innovatie. Door die investeringen zijn veel nieuwe klanten geworven. Nu de organisatie de kanteling naar klantgerichtheid heeft ingezet, is de weg naar boven weer in zicht. Er liggen in België veel kansen bij grote internationale bedrijven die in toenemende mate werk uitbesteden en interesse hebben in innovatie en vernieuwing.

Financiële resultaten

De geconsolideerde omzet nam met 4% af tot 1.243 miljoen euro. Er zijn in 2017 geen overnames gedaan. Gecorrigeerd voor het afstoten van Facilicom Frankrijk steeg de omzet autonoom met 2%. Het bestuur is daar niet ontevreden over, omdat we onze markten nog ieder jaar zien krimpen.

De operationele winst (ebita) daalde met 7% tot 24,7 miljoen euro en bedroeg daarmee 2,0% van de omzet. Daarmee bleven we achter bij de verwachtingen. De belangrijkste oorzaken waren de tegenvallende resultaten bij Trigion en Facilicom België. Incluzio is nog niet uit de aanloopverliezen en we hebben enkele forse voorzieningen moeten nemen voor tegenvallers bij de laatste grote bouwprojecten (deze activiteit is inmiddels gestopt). Gom en Albron lieten bevredigende resultaten zien.

Dankzij de incidentele resultaten bij de verkoop van Facilicom Frankrijk, kwam de nettowinst na belasting 26% hoger uit op 22,8 miljoen euro. De financiële positie van Facilicom Group blijft zeer solide.

Risicobeheer

Optimaal risicomanagement behelst het tijdig identificeren van risico’s en het beheersen van de risico’s die onze bedrijfsactiviteiten op korte en lange termijn zouden kunnen beïnvloeden.

In het bestuursverslag van 2016 is melding gemaakt van een geconstateerde fraude in België. Hier is een verbeterplan opgesteld en zijn passende herstelmaatregelen getroffen, waaronder de versteviging van de governance code en interne controle maatregelen. Helaas is in het boekjaar 2017 ook in Engeland een fraudezaak aan het licht gekomen. Hierop zijn de noodzakelijke acties uitgezet en vindt strafrechtelijk onderzoek plaats. Overigens heeft geen van beide gevallen een materiële financiële impact.

De in het vorig verslagjaar opgenomen risicomatrix is geformaliseerd en staat actueel op de agenda van zowel de divisiedirecties als het algemeen bestuur. In 2017 is hier dan ook de nodige aandacht aan besteed en is de risicomatrix verder uitgewerkt. Dit is inmiddels een continu proces en leeft in alle bestuurslagen van de organisatie. Hier wordt in alle overleggen ook actief op gestuurd. Het bestuur voorziet geen bijzondere risico’s.

Het financieringsbeleid van Facilicom Group omvat niet het hanteren van financiële instrumenten zoals derivaten en swaps.

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening, verderop in dit verslag.

Verwachtingen voor 2018

Het beleid van de afgelopen jaren, dat zich richt op klantgerichtheid en ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor onze klanten, werpt haar vruchten af. Hoewel de resultaatverbetering langzamer gaat dan verwacht, zullen we hier dan ook onverkort aan vasthouden.

Daarnaast zullen we meer aandacht geven aan een personeelsbeleid dat gericht is op het behouden van een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt, juist nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Onze diensten zijn mensenwerk en we maken het verschil met de beste en meest betrokken medewerkers.

Met een stringente doorvoering van de afgesproken maatregelen en vasthouden aan het bovenbeschreven beleid, verwachten we in 2018 onze sterke marktpositie verder uit te bouwen. Daarmee wordt de continuïteit van Facilicom Group, ons belangrijkste doel, opnieuw verzekerd.

Schiedam, 12 april 2018
Algemeen Bestuur Facilicom Group

Facilicom Group is een zelfstandige familieonderneming. Het bedrijf wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur volgens het model van een ‘one tier board’. In het Algemeen Bestuur zijn de aandeelhouders vertegenwoordigd. Van de 7 leden zijn 4 leden niet-uitvoerend (non-executive) en 3 leden uitvoerend (executive). De bestuurders van Facilicom Group zijn: 1. Hans Gennissen | Voorzitter Algemeen Bestuur - 2. Geert van de Laar | CEO - 3. Martine Geurts | Vice voorzitter Algemeen Bestuur en Vice CEO Facilicom Group - 4. Jan Lensveld | CFO - 5. Walter Geurts | Lid Algemeen Bestuur - 6. Edo van den Assem | Lid Algemeen Bestuur - 7. Ab Pasman | Lid Algemeen Bestuur. Het Concern Directieteam leidt het bedrijf en bestaat uit 3 personen, te weten Geert van de Laar, Martine Geurts en Jan Lensveld.